Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Het HOP Pakket B.V.

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Het HOP Pakket B.V.
gevestigd te Breda, 29 april 2021, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
Breda onder nummer 82668124.

Het HOP Pakket B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onvolkomenheden met
betrekking tot weergegeven online content en afgebeelde informatie, specificaties,
prijzen op de websites van Het HOP Pakket B.V. en de eventueel daaruit voortkomende
schade, van welke aard dan ook. Aan de inhoud van de websites van Het HOP Pakket
B.V. kunnen geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen en/of opdrachten komen
uitsluitend tot stand, nadat deze persoonlijk door een medewerker van Het HOP Pakket
B.V. schriftelijk of per mail zijn bevestigd (conform punt 2.1).
Het HOP Pakket B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. We vinden
het belangrijk dat u vertrouwen hebt in hoe wij omgaan met uw gegevens. Lees
onze privacyverklaring en cookie beleid voor meer informatie.

Op alle transacties waarbij Het HOP Pakket B.V. als verkoper van
relatiegeschenken optreedt, zijn onderstaande algemene voorwaarden van
toepassing.

Artikel 1 – Algemeen/toepassing
1.1 Toepasselijkheid van de door de koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij
Het HOP Pakket B.V. als (potentieel) verkoper en/of leverancier van zaken en/of diensten
optreedt.
1.3 Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Aan dergelijke
afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend voor toekomstige overeenkomsten.

Artikel 2 – Aanbiedingen/totstandkoming overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen van Het HOP Pakket B.V. zijn vrijblijvend. Indien de koper een
opdracht plaatst komt de overeenkomst uitsluitend tot stand, doordat Het HOP Pakket
B.V. deze schriftelijk aanvaardt, dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.

Artikel 3 – Aanvulling overeenkomst
3.1 Het HOP Pakket B.V. zal op verzoek van de koper alle door deze aangegeven
veranderingen in de opdracht uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn en met
het recht een meerprijs in rekening te brengen.

Artikel 4 – Prijzen
4.1 Alle prijzen zijn af magazijn en exclusief B.T.W., tenzij anders vermeld of
overeengekomen.
4.2 Het HOP Pakket B.V. behoudt zich het recht voor prijzen zonder voorafgaand bericht
te wijzigen.

Artikel 5 – Aflevering/levertijd
5.1 De door Het HOP Pakket B.V. aangehouden gebruikelijke levertijden gelden als
indicatie en niet als fatale termijn.
5.2 Aflevering geschiedt op één adres, tenzij anders overeengekomen.
5.3 Monsters en/of proefzendingen worden als opdracht behandeld en als zodanig
gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. Het factuur bedrag bedraagt de prijs van
de bestelde artikelen, vermeerdert met order-/ verzendkosten à Euro 7,00.
5.4 Het HOP Pakket B.V. is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in
gedeelten na te komen.
5.5 Het HOP Pakket B.V. heeft het recht 10% meer of minder dan het aantal op verzoek
geproduceerde en/of bedrukte artikelen te leveren aan de koper en in rekening te
brengen.

Artikel 6 – Betaling
6.1 Facturen van Het HOP Pakket B.V. dienen, tenzij anders is overeengekomen, binnen
14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan.
6.2 In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de koper,
ongeacht of Het HOP Pakket B.V. ter zake reeds heeft gefactureerd, terstond opeisbaar.
6.3 In geval van niet tijdige betaling is de koper een rente verschuldigd ten bedrage van
het promessedisconto van de Nederlandse Bank N.V. plus 3% met een minimum van de
wettelijke rente per jaar.
6.4 Buitengerechtelijke incassokosten worden aan de koper in rekening gebracht conform
het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
6.5 Betalingen door of vanwege de koper strekken achtereenvolgens ter voldoening van
de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten,
de door hem verschuldigde rente en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande
hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van de koper.
6.6 De koper kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud
7.1 Het HOP Pakket B.V. behoudt zich het eigendom van de door haar geleverde of te
leveren artikelen voor, totdat integraal aan haar het volledige factuur bedrag is voldaan.

Artikel 8 – Zekerheid
8.1 Indien er goede grond bestaat dat de koper zijn verplichtingen niet stipt zal
nakomen, is de koper verplicht op eerste verzoek van Het HOP Pakket B.V., terstond
genoegzame, in de door Het HOP Pakket B.V. gewenste vorm, zekerheid te stellen en zo
nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang de koper
daaraan niet voldaan heeft, is Het HOP Pakket B.V. gerechtigd nakoming van haar
verplichtingen op te schorten.
8.2 Indien de koper, aan een verzoek als bedoeld in lid 1, niet binnen 14 dagen na een
daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn
uitstaande verplichtingen direct opeisbaar.

Artikel 9 – Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming
9.1 De koper heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de
overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de koper Het HOP Pakket
B.V. daarvan binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd in kennis te
stellen.
9.2 Feiten die zich openbaren nadat 1 jaar is verlopen na aflevering kunnen niet de
stelling rechtvaardigen dat de zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt.
9.3 Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst dan is Het HOP Pakket B.V.
naar haar keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende, herstel van de
afgeleverde zaak of vervanging van de afgeleverde zaak.
9.4 Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verrichten van
diensten.

Artikel 10 – Ontbinding/bevrijding
10.1 Indien de koper niet, niet behoorlijk of tijdig aan enige verplichting, welke voor hem
uit de overeenkomst mocht doorvloeien, voldoet, alsmede in geval van faillissement,
surséance van betaling of onder curatelestelling van de koper of stillegging of liquidatie
van diens bedrijf, is Het HOP Pakket B.V. naar haar keuze gerechtigd, zonder enige
verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar verder toekomende rechten,
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering
van de overeenkomst op te schorten. Het HOP Pakket B.V. is in die gevallen voorts
gerechtigd onmiddellijke voldoening van het haar toekomende te vorderen.
10.2 Indien de behoorlijke nakoming door Het HOP Pakket B.V. ten gevolge van één of
meerdere omstandigheden, die niet voor rekening van Het HOP Pakket B.V. komen,
geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, heeft Het HOP Pakket
B.V. het recht de overeenkomst te ontbinden.
10.3 Indien de koper, nadat Het HOP Pakket B.V. hem daartoe een termijn van acht
dagen heeft gesteld, niet aan aflevering meewerkt, is uitsluitend Het HOP Pakket B.V.
van haar verbintenissen bevrijd.

Artikel 11 – Schadevergoeding
11.1 Het HOP Pakket B.V. is slechts aansprakelijk voor schade die aan haar opzet of
grove schuld te wijten is.
11.2 Het HOP Pakket B.V. is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, anders dan
aan personen of zaken.
11.3 Het HOP Pakket B.V. bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke
zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de koper kan inroepen, mede
ten behoeve van haar ondergeschikten en de niet ondergeschikten voor wier gedragingen
zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.
11.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Het HOP
Pakket B.V. ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 12 – Toepasselijk recht/bevoegde rechter
12.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Het HOP Pakket B.V. en de koper is het
Nederlands recht van toepassing. geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten
tussen Het HOP Pakket B.V. en de opdrachtgever en welke niet tot de competentie van
de kantonrechter behoren, dienen in eerste instantie berecht door een daartoe bevoegde
rechter, in eerste aanleg in de plaats van de feitelijke vestiging van Het HOP Pakket B.V.